තුන් සිත දැහැන් ගත වෙනා

ජීවිතය නම් වේදිකාවකි. රැඟුමට නම් කොයි කවුරුත් හපනුන්ය. එහෙත් සමහරක් දෑ වෙදිකාවෙනුත්, රංගනයෙනුත් ඔබ්බට විහිදෙති.
පදවැල් අතර ගැයෙන ස්ව‍රයේ සප්ත වර්ණ හා සිනමා පටයෙ රැදෙන සුන්දර සිහින රැගුම, සිත තුළ නියත වශයෙන්ම රඟන්නට වූ කළ,
නෙතගට කඳුල ගෙන දෙන, නරඹන සිත හඬවන දුක්බර ප්‍රේම රැගුමක් සුන්දර පියවි ලොවක රගන්නටත් තනිකම සිතට කැඳවන, තනිවම සිතින් වැලපෙන දුක්බර විරහ ගැයුම කිසිම කලෙක සුන්දර පියවි ලොවක ගයන්නත් නොකියනු මැනවි.

තුන් සිත දැහැන් ගත වෙනා සිතුවිලි සසල කරවනා
පදවැල් අතර ගැයෙන ස්ව‍රයේ සප්ත වර්ණ
සිත ලඟ ගයනව ද ඔයා…
තුන් පැය අතර නිමවෙනා මතකය අතර රැදවෙනා
සිනමා පටයෙ රැදෙන සුන්දර සිහින රැගුම
සිත ලඟ රඟනවද ඔයා…
නෙතගට කඳුල ගෙන දෙනා නරඹන සිතද හඬවනා
දුක්බර ප්‍රේම රැගුම සුන්දර පියවි ලොවක
රගන්න කියන්නට එපා…
තනිකම සිතට කැඳවනා තනිවම සිතින් වැලපෙනා
දුක්බර විරහ ගැයුම සුන්දර පියවි ලොවක
ගයන්න කියන්නට එපා…
පෙම්බර වදන් වැල විනා දුක්බර දෙබස් නම් එපා
සිනමා ලොවක මිසක දිවියක සබෑ ලොවක
දුක්බර චරිතයක් එපා…
සුන්දර අදහසක් තියා දුක්බර පදවැලක් ලියා
සත්සර අතර මිසක සුන්දර සැබෑ ලොවක
දුක්බර ගැයුම නම් එපා.
Singer : Kamal Addarachchi & Neela Wickramasinghe
Lyrics : Ashola Kovilage
Music : Ashola Kovilage
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s